سهام شپنا (پالایش نفت اصفهان)

پالایش نفت اصفهان با نماد سهام شپنا، موضوع فعالیت: انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها،ساختن فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و فرآورده‌های جانبی
مدیر عامل: مرتضی ابراهیمی
سال مالی: 12/29 - زمان برگزاری آخرین مجمع: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ موضوع: افزایش سرمایه ۸۴ درصدی
آخرین سود تقسیمی: ۱۲۰ تومان