سرمایه‌گذار‌شو -  سه‌شنبه ۹۹/۰۴/۳۱

همراه با:

امیرحسین خالقی، پژوهشگر توسعه، تورم به زبان ساده

پریا اسدالهی، مدیرعامل مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران