اخبار بازارهای جهانی

حرکت سرمایه‌گذاران به سمت رکود جهانی
نگرانی نفت از کاهش تقاضای جهانی