سه پرسش بورس امروز

۱۴۰۰/۰۷/1۴

علت استقبال سرمایه‌گذارن به نمادهایی مثل بفجر و مبین

علت شرایط نامساعد گروه فلزات اساسی چیست؟

علت بی‌رمقی بورس در روزهای اخیر چیست؟

سوالات بورسی خود را کجا بپرسیم؟