سه پرسش بورس امروز

۱۴۰۰/۰۷/12

 

علت حرکت شیمیایی‌ها از منفی به مثبت چه بود؟

چرا امروز بازار به پالایشی‌ها روی خوش نشان داد؟

چرا امروز قندی‌ها مورد توجه قرار گرفتند؟